MENU

O škole

Profil školy

 

       

 Motto: „Kdo se neučí – nezná“    

 „Naším hlavním cílem je - zapojit co největší počet dětí a mládeže do volnočasových aktivit na škole. Seznámit je s novými a netradičními formami využití volného času.

Na škole pracuje školní metodik prevence, organizujeme mimoškolní činnost našich žáků. Každý náznak projevu patologických jevů či šikany se snažíme řešit ihned a nekompromisně. Žák je osobnost a zajímá nás - jaký člověk vyroste z našeho žáka, nejen co všechno bude umět a znát. Snažíme se o Integraci - věnujeme náležitou pozornost žákům s poruchami učení a jinými PO, říká ředitelka školy Mgr. Markéta Loulová.Spolupráce s rodiči:

 Jsme rodinná škola, která usiluje o vytváření pohodového, bez stresového, školního prostředí. Navzájem se snažíme k sobě chovat slušně, s úctou a budujeme vztahy na bázi partnerství. Snažíme se získat podporu (nebo alespoň akceptaci) veřejnosti pro své poslání, pro nové myšlenky, záměry a společnými silami ve spolupráci s rodiči získat příznivé klima pro chod školy. Na škole působí „Rada“, z řad zákonných zástupců žáků.  

 

Pohyb je život

Nejen v rámci různých školních projektů a akcí se snažíme našim žákům vštěpovat zásady zdravého životního stylu, důležitost pohybu pro zdraví. Kde?
- Při hodinách TV
- Na lyžařském výcviku
- Na ozdravném pobytu
- Při pobytu u moře v Itálii, Chorvatsku.....
- Při vyučování pod širým nebem
- Při výuce plavání
- Na školních aa mimoškolních akcích

       

Rada pro rodiče v přístupu ke škole: „Společně to dokážeme“

Rada ostatním školám v přístupu k rodičům: „Radit si netroufáme“