MENU

SEZNAM PŘEDMĚTŮ

...na škole

Český jazyk a literatura                                            

Zeměpis

Anglický jazyk

Přírodopis

Matematika

Hudební výchova

Informatika

Výtvarná výchova

Prvouka

Výchova ke zdraví

Přírodověda

Tělesná výchova

Vlastivěda

Praktické činnosti (1.stupeň)

Dějepis

Pracovní činnosti

(2.stupeň)

Občanská výchova

Svět práce

Chemie

Německý jazyk

Fyzika

 

 

 

Povinně volitelné předměty:

 

Konverzace v angličtině

Etická výchova

Sportovní hry