• OBSAH:

       1) Právní informace

       2) Prohlášení o přístupnosti 

       3) Zásady ochrany osobních údajů

   1) Právní informace

   Všeobecné právní podmínky

   Přístupem na webovou stránku zs-lipenec.edupage.org a prohlížením jejího obsahu dáváte souhlas s uvedenými podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, neotvírejte prosím naši webovou stránku!

   Všeobecné informace

   Správce stránky vyvinul maximální úsilí v zájmu zajištění toho, aby všechny informace, zveřejňované na webové stránce a podstránkách webové adresy zs-lipenec.edupage.org, byly správné a platné v okamžiku jejich uvedení na těchto stránkách. Přesto správce ani výslovně ani implicitně neručí za informace, poskytované prostřednictvím této webové stránky a vyhrazuje si právo kdykoliv bez předchozího oznámení provést úpravy a opravy. Správce nezodpovídá za žádné nepřesnosti nebo nedostatky na této webové stránce. Jakékoliv rozhodnutí, založené na informacích uvedených na webové stránce zs-lipenec.edupage.org spadá do výlučné odpovědnosti uživatele. Správce nepřebírá odpovědnost za žádné ztráty nebo škody vyplývající z přístupu k webové stránce nebo jejím informacím, resp. z jejich nepřístupnosti nebo jejich použití. Správce nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah webových serverů třetích stran, na které existují odkazy z tohoto webového serveru. Správce nezodpovídá za ty případné škody, ztráty a náklady, které vzniknou následkem používání webové stránky, její případné nefunkčnosti, nesprávného
   fungování, provozní poruchy, nepovolené změny údajů kýmkoliv, ani za škody pocházející ze zpoždění přenosu informací, působení počítačového viru, poruchy linky nebo systému nebo z jiných podobných příčin.

   Autorská práva

   Webová stránka zs-lipenec.edupage.org, zde uvedený jakýkoliv obrazový, zvukový či textový obsah, resp. jejich umístění, jsou chráněny ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jejich jakékoliv použití je možné výlučně pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem správce. Při přebírání a šíření údajů z webové stránky zs-lipenec.edupage.org a jejích podstránek musí
   být uveden jako zdroj informací zs-lipenec.edupage.org a příslušný elektronický soubor nesmí být v této souvislosti obsahově ani jinak pozměňován.

   Dovolujeme si Vás upozornit, že používání v rozporu s uvedenými podmínkami, resp. používání odlišné od těchto podmínek může mít za následek občanskoprávní, trestní a autorskoprávní postihy. Správce bude vystupovat proti každému porušení práv, o kterém získá informace.

   2) Prohlášení o přístupnosti

    

   Tyto internetové stránky byly vyrobeny s ohledem na pravidla přístupného webu a snaží se respektovat tyto pravidla po obsahové i grafické stránce.

   Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

   Při prohlížení stránek nezávisí na konkrétní platformě ani webovém prohlížeči, přesto se může na specifických zařízeních či ve velmi starých prohlížečích design webu odlišovat – textová a obsahová informace však vždy zůstává zachována.

   Některé informace nabízíme v podobě stažitelných dokumentů (PDF, DOC, XLS).

   Struktura stránek i obsahu je tvořena za pomoci kaskádových stylů (CSS) a je plně použitelná i bez nich (při jejich vypnutí).

   3) Zásady ochrany osobních údajů

   Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů. V Úředním věstníku Evropské unie bylo vyhlášeno dne 27. dubna 2016.

   GDPR stanovuje pravidla ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a pravidla pro pohyb osobních údajů. Nařízení chrání základní práva a svobody fyzických osob se zaměřením na právo ochrany osobních údajů. Volný pohyb osobních údajů v Evropské unii není z důvodu ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů omezen ani zakázán.

   http://www.msmt.cz/dokumenty-3/gdpr-otazky-a-odpovedi?highlightWords=gdpr

   Škola  přijala potřebná organizační a technická opatření k zajištění souladu s požadavky nařízení parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „GDPR“). Téměř všechny osobní údaje vztahující se k dětem, žákům a studentům jsou zpracovávány za účelem splnění právní povinnosti (zejména podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů apod.). Dále jsou některé osobní údaje zpracovávány v souladu se článkem 6 „GDPR“, a to například plnění smlouvy, oprávněný zájem správce apod. V případě, že ke zpracování není relevantní právní titul, obrátíme se na Vás jako zákonné zástupce nebo zletilé žáky se žádostí o výslovný, svobodný, konkrétní a informovaný souhlas subjektů údajů (zpravidla v případě zpracování fotografií a údajů za účelem propagace školy apod.). V této souvislosti má subjekt údajů právo na opravu, právo na výmaz, být zapomenut, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a v případě uděleného souhlasu jej vzít zpět. V případě požadavku na uplatnění Vašich práv jako zákonných zástupců nebo zletilých žáků vždy kontaktujte vedení školy.

    

    

 • Napište nám

  Pokud máte jakékoli dotazy ohledně studia na naší škole, napište nám zprávu prostřednictvím tohoto formuláře. Vaše otázky rádi zodpovíme.
  komunikuji se serverem, čekejte prosím
  • Povinně zveřejňované informace - Kontakty

   • Základní škola Lipenec, okres Louny
   • Telefon: +420 415696249
   • + 420 415 696 249, 739 456 436
   • Lipenec 119 44001 Lipno Czech Republic
   • Elektronická adresa: https://zs-lipenec.edupage.org
   • Ředitelka školy Mgr. Markéta Loulová telefon č.: 739 456 436
   • Finanční referent školy Jana Mádlová telefon č.: 604756930
   • Facebook: Základní škola Lipenec
   • Podatelna školy Základní škola Lipenec, okres Louny Lipenec č.p. 119 440 01 Lipno Úřední hodiny: PO - PÁ od 8:00 - 14:00 hodin
   • ID datové schránky: xympdvr
   • IZO 0600 082 857
   • Právní forma: Příspěvková organizace
   • IČO 49123645
   • Bankovní spojení MONETA Money Bank a.s. 1000225714/0600
   • Zřizovatel Obec Lipno Lipno č.p. 14 438 01 Žatec Kontakt: 415 725 018, 415 725 165
   • Pověřenec pro ochranu osobních údajů ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ VLČEK & PARTNERS S.R.O. K RUKÁM POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ JUDr. TOMÁŠE VLČKA NA ROUDNÉ 443/18, PLZEŇ 301 00 TEL. +420 602 627 213 EMAIL DPO@AKVLCEK.CZ
   • Organizační struktura Člení se na organizační úseky uvedené v Rejstříku škol: Základní škola Školní družina Školní jídelna
   • Plátce daně z přidané hodnoty Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty
 • Počítadlo návštěv

  Počet návštěv: 2179