• Metodik prevence - kontakty

    •                                                            

     KONTAKT:  Ing. Eva Havířová 

     havirova@zs-lipenec.eu

      

     KONZULTAČNÍ HODINY

     Pondělí 12:00 - 12:45  hodin

     (po předchozí domluvě možno i v jiný čas)

      

     Roční plán MPP pro školní rok 2023 - 2024.pdf

     ROČNÍ PLÁN MMP pro školní rok 2022-2023.pdf

     ROČNÍ PLÁN MMP pro školní rok 2021-2022.pdf

      

     Činnost školního metodika prevence

      

     NOVÉ, AKTUÁLNÍ, UŽITEČNÉ ODKAZY :

     Nová internetová aplikace www.poslipozdeji.cz - umožňuje napsat emailovou zprávu a stanovit čas, kdy má být odeslána. Využití služby je bezplatné a k registraci Vám stačí pouze platná emailová adresa.

      

     ÚNOSY NEBO OHROŽENÍ DĚTÍ NÁSILNÍKEM - PREVENCE

     Co můžeme udělat proto, abychom naše děti ochránili?

     Činnost školního metodika prevence

     Školní metodik prevence se podílí na koordinaci aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u žáků. Vytváří strategii školy v oblasti prevence zneužívání návykových látek (minimální preventivní program školy). Koordinuje zavádění tohoto programu, podílí se na jeho realizaci, sleduje jeho úspěšnost. Školní metodik prevence vede činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské.

     Metodické a koordinační činnosti:

     • tvorba a kontrola realizace preventivního programu školy
     • realizace aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů,
     • metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.),
     • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů,
     • příprava a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti,
     • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti, které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů,
     • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů,
     • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

     Informační činnosti:

     • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů o metodách a formách specifické primární prevence pedagogických pracovníků školy
     • prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

     Poradenské činnosti:

     • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli),
     • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd, sledování úrovně rizikových faktorů,
     • příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

      

     Několik důležitých a zajímavých adres a kontaktů, které můžete vyhledat v případě potřeby:

     www.reknidrogamne.cz

     www.kourenistop.cz

     www.nekuratka.cz

     www.minimalizacesikany.cz

     www.kybersikana.eu

     www.iporadna.cz (internetová poradna)

     www.anabell.cz (poruchy příjmu potravy)

     www.dkc.cz (dětské krizové centrum)

     www.linkabezpeci.cz

     www.modralinka.cz